การใช้ฟังก์ชัน DATE เขียนสูตร

ผลลัพธ์ : แปลงตัวเลข วัน เดือน ปี ให้เป็นรูปแบบวันที่
ตัวแปรอาร์กิวเมนต์ : DATE(year,month,day)
อาร์กิวเมนต์ year คือ ตัวเลขปีคริสต์ศักราช สามารถระบุเป็นตัวเลขตั้งแต่หนึ่งถึงสี่หลัก โดยเริ่มต้นปีคริสต์ศักราช แบ่งออกสำหรับ Windows เริ่มต้นแบบ 1900 และสำหรับ Macintosh เริ่มต้นแบบ 1904
แนะนำ ควรระบุตัวเลขสี่หลัก เพื่อป้องกันการอ้างอิงที่ไม่ถูกต้อง เช่น ระบุ “05” Excel แปลว่าเป็น “1905” เป็นค่าของปีที่ระบุ

 • ในระบบ Windows แบบ 1900
  • ระบุตัวเลขเป็น 0 ถึง 1899 excel จะนำตัวเลขที่ระบุนั้น บวกกับ 1900 ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอาร์กิวเมนต์ year ตัวอย่างเขียนสูตร เช่น DATE(105,5,1) หมายถึง May 1, 2005 (1900+105)
  • ระบุตัวเลขเป็น 1900 ถึง 9999 excel จะนำตัวเลขที่ระบุนั้น เป็นอาร์กิวเมนต์ year ตัวอย่างเขียนสูตร เช่น DATE(2005,5,1) หมายถึง May 1, 2005
  • ระบุตัวเลขเป็น 0 หรือมากกว่า หรือเท่ากับ 10000 excel จะแสดงผลลัพธ์เป็น #NUM!
 • ในระบบ Macintosh แบบ 1904
  • ระบุตัวเลขเป็น 4 ถึง 1899 excel จะนำตัวเลขที่ระบุนั้น บวกกับ 1900 ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอาร์กิวเมนต์ year ตัวอย่างเขียนสูตร เช่น DATE(105,5,1) หมายถึง May 1, 2005 (1900+105)
  • ระบุตัวเลขเป็น 1904 ถึง 9999 excel จะนำตัวเลขที่ระบุนั้น เป็นอาร์กิวเมนต์ year ตัวอย่างเขียนสูตร เช่น DATE(2005,5,1) หมายถึง May 1, 2005
  • ระบุตัวเลขน้อยกว่า 4 หรือมากกว่า หรือเท่ากับ 10000 หรือเป็น 1900 ถึง 1903 excel จะแสดงผลลัพธ์เป็น #NUM!

อาร์กิวเมนต์ month คือ ตัวเลขจำนวนเต็มบวก หรือจำนวนเต็มลบ ที่ระบุลำดับที่ของเดือนใน 1 ปี (1-12)

 • ระบุตัวเลขมากกว่า 12 excel จะเพิ่มจำนวนเดือนที่เกินเข้ากับเดือนแรกของปีที่ระบุ ตัวอย่างเขียนสูตร เช่น DATE(2012,14,1) หมายถึง February 1, 2013
 • ระบุตัวเลขน้อยกว่า 1 จะลบจำนวนเดือนนั้น บวกหนึ่งจากเดือนแรกของปีที่ระบุ ตัวอย่างเขียนสูตร เช่น DATE(2012,-4,1) หมายถึง August 1, 2011

อาร์กิวเมนต์ day คือ ตัวเลขจำนวนเต็มบวก หรือจำนวนเต็มลบ ที่ระบุวันที่ใน 1 เดือน (1-31)

 • ระบุตัวเลขมากกว่าจำนวนวันในเดือนที่ระบุ excel จะเพิ่มจำนวนวันที่เกินเข้ากับวันแรกของเดือน ตัวอย่างเขียนสูตร เช่น DATE(2012,3,34) หมายถึง April 3, 2012
 • ระบุตัวเลขน้อยกว่า 1 วัน จะลบจำนวนวันนั้น บวกหนึ่งจากวันแรกของเดือนที่ระบุ ตัวอย่างเขียนสูตร เช่น DATE(2012,4,-3) หมายถึง March 28, 2012

ข้อควรทราบ Excel จะเก็บข้อมูลวันที่ในลักษณะเป็นอันดับ โดยจะนับเริ่มต้นอันดับที่ 1 วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1900 หรือพ.ศ. 2443 (ในระบบ Windows) เช่น วันที่ 28 March 2012 เป็นอันดับที่ 40996 (วิธีการแสดงเป็นอันดับที่ให้ Format Cell เป็น General)

ตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชัน DATE เขียนสูตร