การใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP ใน Excel

VLOOKUP เป็นฟังก์ชั่นค้นหาค่าในคอลัมน์แรกของตารางหรืออาร์เรย์ข้อมูล แล้วส่งกลับค่าที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันของแถวที่ระบุไว้

รูปแบบฟังก์ชั่น

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)

ความหมายของอาร์กิวเมนต์

Lookup_value : ค่าที่ต้องการค้นหาจากคอลัมน์แรกหรือคอลัมน์ซ้ายสุดของตาราง ซึ่งเป็นได้ทั้งค่าตัวเลข ข้อความ หรือการอ้างอิงเซล

Table_array : การอ้างอิงไปยังตารางที่ต้องการนำมาค้นหาข้อมูลที่ตรงกับ lookup_value ซึ่งการอ้างอิงนี้อาจใช้การอ้างอิงตำแหน่งช่วงเซลหรืออ้างอิงชื่อช่วงเซลก็ได้

Col_index_num : หมายเลขคอลัมน์ใน table_array ที่ต้องการให้ส่งค่าที่ตรงกับ lookup_value กลับมา

  • ถ้า col_index_num เท่ากับ 1 จะส่งกลับค่าในคอลัมน์แรกของ table_array ถ้า col_index_num เท่ากับ 2 จะส่งกลับค่าในคอลัมน์ที่สองของ table_array และให้ผลทำนองเดียวกันสำหรับค่า col_index_num อื่นๆ
  • ถ้า col_index_num น้อยกว่า 1 จะแสดงข้อผิดพลาด #VALUE!
  • ถ้า col_index_num มากกว่าจำนวนคอลัมน์ทั้งหมดใน table_array จะแสดงข้อผิดพลาด #REF

Range_lookup : ค่าตรรกะที่ระบุว่าจะให้ฟังก์ชั่น LOOKUP ค้นหาค่าที่ตรงกันอย่างแม่นยำหรือตรงกันโดยประมาณ

  • ถ้า range_lookup เป็น TRUE หรือละค่าไว้ ฟังก์ชั่น LOOKUP จะส่งกลับค่าที่ตรงกันอย่างแม่นยำ แต่ถ้าไม่พบจะส่งกลับค่าที่ตรงกันโดยประมาณ (ค่าที่ตรงกันโดยประมาณคือค่ามากที่สุดแต่น้อยกว่า Lookup_value)
  • ถ้า range_lookup เป็น FALSE ฟังก์ชั่น VLOOKUP จะส่งกลับค่าที่ตรงกันอย่างแม่นยำ ถ้าไม่พบจะแสดงข้อผิดพลาด #N/A