ฟังก์ชันวันที่ และเวลา ใน Excel

ฟังก์ชัน และผลลัพธ์

ฟังก์ชัน DATE : แปลงตัวเลขให้เป็นรูปแบบวันที่

ฟังก์ชัน DATEDIF : คำนวณจำนวนวันเดือนหรือปีระหว่างวันที่สองวันที่

ฟังก์ชัน DATEVALUE : แปลงวันที่ในรูปแบบข้อความเป็นเลขอันดับ

ฟังก์ชัน DAYS : ส่งกลับจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันที่

ฟังก์ชัน DAY : ส่งกลับตัวเลขเป็นวันในแต่ละเดือน

ฟังก์ชัน DAYS360 : คำนวณหาระยะเวลาเป็นจำนวนวัน โดยให้ 1 เดือนมี 30 วันเท่ากัน