การใช้ฟังก์ชั่น IF ใน Excel

Function IF () จะใช้สำหรับทดสอบเงื่อนไขและตัดสินใจในการทำงาน ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดลงไป ซึ่งจะใช้กับข้อมูลที่มีทางเลือกในการตัดสินใจหลายทาง โดยโปรแกรมจะนำเงื่อนไขไปทดสอบแล้วส่งค่ากลับเป็นตรรกศาสตร์ว่าจริง (True) หรือเท็จ (False) แล้วถ้าจริงให้ทำอะไรและถ้าเท็จจะให้ทำอะไร

รูปแบบฟังก์ชั่น

                                =IF(logical_test,[value_if_true],[value_if_falsel)

logical_test           หมายถึง เงื่อนไขที่จะใช้ทดสอบ

value_if_true         หมายถึง ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทำอะไร อาจจะเป็น สูตร ตัวเลข หรือ “ข้อความ” ใดๆ

value_if_false       หมายถึง ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้ทำอะไร อาจจะเป็น สูตร ตัวเลข หรือ “ข้อความ” ใดๆ

** ฟังก์ชั่น IF จะใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 64 ชั้น ต่อ 1 สูตร

** เมื่อเปิดฟังก์ชั่น IF จะตามด้วยเครื่องหมาย ( วงเล็บเปิดเสมอ ดังนั้นก็ต้องปิดด้วย ) วงเล็บปิด ให้ครบตามจำนวน IF ที่เปิดด้วย

** การพิมพ์สูตร IF ต้องพิมพ์ยาวต่อเนื่องติดกันในครั้งเดียวในจนกว่าจะจบสูตรแล้วจึงกด Enter