หลักสูตร Public


เรียน Public ที่ ไวส์ ซัคเซสฯ ดีอย่างไร

  • รูปแบบหลักสูตรเป็น Workshop ฝึกปฏิบัติใช้งานจากตัวอย่างที่เหมือนกับการทำงานจริง
  • เน้นสอนให้เข้าใจ มากกว่าการจดจำ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย
  • สอนโดยวิทยากร ที่ได้รับใบประกาศรับรองความรู้จากไมโครซอฟท์ Microsoft Certified Application Specialist
  • ห้องเรียนจัดเป็น Class เล็ก อบรมรอบละไม่เกิน 14 ท่าน
  • มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ในการอบรม 1 เครื่อง/1 ท่าน
  • มีบริการอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ในแต่ละวันของการอบรม
  • สามารถเลือกหลักสูตร Microsoft Office เป็น เวอร์ชั่น 2007 / 2010 / 2013 / 2016 / 365 ได้

หลักสูตรที่เปิดอบรม Public

 Microsoft Excel

มุ่งเน้นให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม ได้เข้าใจกับสูตรที่สำคัญ ต่างๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริง และได้อย่างหลากหลาย ซึ่งจะเน้นฝึกปฏิบัติจริงกับโจทย์ที่กำหนดเป็นตัวอย่าง เพื่อให้เข้าใจ และนำกลับไปใช้งานได้

 Microsoft PowerPoint

ผู้เข้าอบรมจะสามารถสร้างงานนำเสนอ Presentation ได้ด้วยเครื่องมือจาก PowerPoint ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการใส่ข้อความที่มีกราฟฟิก ใส่รูปภาพ สร้างกราฟ และการจัดรูปแบบ ตกแต่งหน้า Slide ด้วยกราฟฟิกสำเร็จรูป ในรูปแบบต่างๆ หรือเพิ่มความน่าสนใจด้วย ไฟล์เสียง ไฟล์มัลติมีเดีย หรือใส่การเคลื่อนไหวให้ออบเจ็คต่างๆ Animation ที่มีอยู่ในหน้าสไลด์นั้นๆ อย่างง่ายดาย เมื่อจบการอบรมในหลักสูตรนี้

 Microsoft Word

โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการพิมพ์งาน สร้างเอกสาร งานพิมพ์ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงที่ได้รับความนิยม เมื่อเปรียบเทียบกับ โปรแกรมประมวลผลคำอื่นๆ เพราะด้วยความสามารถที่มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การพิมพ์ข้อความที่สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อความได้อย่างง่ายดาย, แทรกรูปภาพ หรือภาพกราฟฟิก ต่างๆ, การสร้างตาราง ข้อมูลอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการสั่งพิมพ์ออกมาเป็นเอกสาร พร้อมเข้าเล่มเป็นรายงาน ซึ่งการกำหนด และสั่งงานเหล่านี้ จะแนะนำในหลักสูตรการอบรม

 Microsoft Office Basic

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้ หรือใช้งานน้อยมาก และต้องการรู้เรียน การใช้งาน Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ในระดับเบื้องต้น ซึ่งการใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ มีความจำเป็นในชีวิตการทำงานในปัจจุบัน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นก็ว่าได้ ดังนั้นผู้ที่มีความรู้ และความสามารถในการใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ได้ ย่อมมีโอกาสในการได้งานที่สูงกว่า หรือช่วยจัดการให้งานที่รับผิดชอบ ให้สำเร็จได้อย่างง่ายดาย ในเวลาอันสั้น

วิทยากรผู้รับผิดชอบหลักสูตร Microsoft Office : นฤมล วงษ์พรไพโรจน์ ประวัติวิทยากร